Waarom zijn onze nederlandse boeken toch fair trade??

Wij kopen een groot deel van onze boeken e.d. bij de Stichting Bondgenoot Partner. Van hun website haalden wij onderstaande informatie:

Achtergrond en geschiedenis

Stichting Bondgenoot Partner is ontstaan uit de betrokkenheid op Indonesië van Gerrit en Elisabeth Riphagen. Zij zijn daar vanaf 1967 t/m 1972 als jong echtpaar werkzaam geweest in het onderwijs in Torajaland, Z-Sulawesi. Toen zij als toerist begin 1999 de door hen eind jaren ’60 opgerichte grote middelbare technische school in Rantepao voor hun ogen in vlammen zagen opgaan besloten zij opnieuw zich belangeloos te gaan inzetten voor de kansarme jongeren in Indonesië. Naast de volledige opbouw en modernisering van deze technische school kwamen geleidelijk aan steeds meer projecten verspreid over geheel Indonesië binnen hun aandachtsveld.

Vanaf die tijd worden o.a. ook kleine bedrijfjes voor werkloze jongeren en arme gezinnen opgezet. Gedurende een aantal jaren werd vanuit deze bedrijfjes handicraft geïmporteerd voor de wereldwinkels. Door de toename van de sociale en onderwijsprojecten en de aandacht die dit vroeg kon door de werkdruk de import van handicraft in 2006 niet gecontinueerd worden. Vanwege de goede contacten met en de wensen van de wereldwinkels is de verkoop van boeken, kaarten en CD’s voortgezet.

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels heeft Stichting Bondgenoot Partner als erkende leverancier in deze branche opgenomen. De verkoopactiviteiten worden deels uitgevoerd door vrijwilligers, zodat de opbrengst zoveel mogelijk ten goede kan komen aan de projecten in Indonesië. De vrijwilligers zijn bewoners of vrienden van leefgemeenschap De Bondgenoot. De naam van stichting Bondgenoot Partner geeft aan dat zij een “partner” van stichting De Bondgenoot is

Uitvoering, financiering en verantwoording

Alle lopende en nieuwe projecten worden 3 tot 4 maal per jaar bezocht door Gerrit Riphagen, voorzitter van Stichting Bondgenoot Partner. Hij verblijft gemiddeld 5 maanden per jaar in Indonesië, werkt belangeloos voor de stichting en maakt gebruik van een groot netwerk van betrouwbare contacten door geheel Indonesië.

De financiering van de projecten vindt plaats door:

– de netto opbrengst van de verkoop aan wereldwinkels

– het werven van fondsen bij particulieren, scholen, kerken, congregaties en stichtingen

– verdubbeling van giften door Wilde Ganzen, NCDO, Edukans en Impulsis.

Na ieder werkbezoek ontvangen alle donateurs uitgebreide informatie over het project waarvoor zij een bijdrage ter beschikking hebben gesteld. Het betreft zowel een inhoudelijk als een financieel verslag.

Afgeronde Projecten

1. Middelbare technische school Tagari te Rantepao (Z-Sulawesi).

Deze grote technische school met ruim 1400 leerlingen in 1999 ging in februari 1999 grotendeels in vlammen op. Alle verbrande theorielokalen, kantoor en grote werkplaatsen werden opnieuw opgebouwd. De niet verbrande gebouwen werden gerenoveerd. Grote bedragen werden besteed aan de inventaris van de diverse werkplaatsen. Omdat in het gehele district in 1999 nog geen computers waren werd een computercentrum ingericht, waar honderden leraren en andere belangstellenden in de afgelopen jaren zijn getraind in computertoepassingen. Het gevolg is geweest dat een groot gebied thans veel gebruik maakt van moderne computers, zowel in onderwijsinstellingen als op kantoren en in bedrijfjes. Verder werd een openbare bibliotheek op het complex opgericht, welke als voorbeeld dient in veel andere gebieden.

2.Training computerleraren en inrichting computerlokalen.

Vanaf 2001 zijn op het computercentrum zoals vermeld onder “1” o.a. ruim 100 leraren van middelbare (beroepsscholen) uit de provincies Zuid, Midden en West Sulawesi intensief getraind in computertoepassingen. Na voltooiing van hun training zijn op 15 middelbare (beroeps)scholen en een universiteit lokalen aangepast en compleet voorzien van computers en bijbehorende randapparatuur. Ook op deze scholen worden de computerlokalen in buitenschoolse uren benut voor computerlessen voor leerlingen van andere scholen en medewerkers van kantoren en uit het bedrijfsleven. Deze aanpak heeft tot gevolg dat in versneld tempo in grote gebieden computergebruik steeds meer ingang vindt.

3.Weeshuis Tagari, Torajaland, Zuid Sulawesi.

In 1999 werd dit weeshuis met toen 50 kinderen zowel fysiek als inhoudelijk zeer verwaarloosd aangetroffen. Door Elisabeth is in 2000 een nieuw masterplan opgesteld, werd het bestaande bestuur vervangen en een nieuwe dagelijkse leiding aangesteld. De interne organisatie werd gewijzigd en de begeleiding en intake procedure werden aangepast. Alle oude gebouwen, keuken, stroomvoorziening, badkamers, etc. zijn gerenoveerd of vernieuwd. Thans zijn er 80 gelukkige kinderen en is dit project de parel van alle projecten. Het weeshuis krijgt blijvende steun voor de exploitatielasten.

4.Renovatie en nieuwbouw internaten.

In de arme en onontwikkelde afgelegen berggebieden van Zuid, Midden en Noord Sulawesi hebben jongeren geen mogelijkheden middelbaar onderwijs te volgen. Vanaf 2000 wordt bijzondere aandacht gegeven aan internaten in plaatsen met middelbare scholen waar deze jongeren kunnen worden opgevangen. In de plaats Mamasa is een geheel nieuw internaat gebouwd. In de plaatsen Rantepao, Messawa en Bitung zijn bijdragen geleverd voor renovatie, nieuwbouw, keukens, bedden en een tijdelijke bijdrage in de exploitatielasten voor zeer arme jongeren.

5.Renovatie basisscholen.

Vanaf 2002 zijn 4 arme basisscholen in de provincie Zuid Sulawesi gerenoveerd en van nieuwe inventaris voorzien.

6.Ondersteuning scholenstichting YPKT te Rantepao.

Deze grote scholenstichting met ruim 50 kleuter-, basis- en middelbare (beroeps)scholen wordt vanaf 2000 inhoudelijk en financieel ondersteund in het kader van reorganisatie en uitvoering beleid en training van bestuursleden en medewerkers.

7.Studiebeurzen.

Uit het zeer arme en afgelegen Mamasa-gebied in Zuid Sulawesi ontvangen 7 jongeren vanaf 2003 een volledige studiebeurs ten behoeve van een universitaire studie in Makassar.

8.Middelbare technische school te Merauke, West Papua.

Deze middelbare technische school met ruim 500 leerlingen in de uithoek van Indonesië is vanaf eind 2001 t/m begin 2006 intensief begeleid en ondersteund. Alle bestaande theoriegebouwen, het kantoor, de lerarenkamer en de werkplaatsen zijn gerenoveerd en van nieuwe inventaris voorzien. Verder zijn nieuwe werkplaatsen gebouwd voor o.a. autotechniek, houtbewerking en lassen. Vanuit Java zijn containers vol werkplaatsuitrusting verscheept, evenals de uitrusting van een talenpracticum. Daarnaast zijn 2 lokalen voorzien van computers en één lokaal van een moderne bibliotheek. Een tiental leraren kreeg gelegenheid zich op Java bij te scholen op moderne technieken in hun specifieke vakgebied. Een onderwijsspecialist uit Bandung verzorgde op de school diverse trainingen t.a.v. lesmethodieken, onderwijsmanagement, etc.

  1. 1e en 2e hulpfase middelbare technische school Klaten, Midden Java.

Deze school met bijna 600 leerlingen is vanaf 2004 op grote schaal ondersteund. Allereerst werden de bestaande oude werkplaatsen gerenoveerd en gemoderniseerd. Daarnaast werd een grote en moderne werkplaats gebouwd voor de afdeling autotechniek en compleet voorzien van moderne uitrusting, nieuwe practicumruimten voor computerkunde, elektronica en technische informatica gebouwd en volledig ingericht. Tientallen leraren ontvingen extra trainingen op goede instituten en bedrijven elders op Java. Vanaf 2004 tot heden worden door onderwijsdeskundigen uit Bandung voor de schoolleiding en het gehele personeel trainingen verzorgd op het gebied van school- en werkplaatsmanagement en onderwijsmethodieken. De school vervult thans een voorbeeldfunctie voor andere scholen en schooldirecties (zie verder onder “lopende projecten”).

  1. 1e hulpfase middelbare technische school Tomohon, Noord Sulawesi.

De school in Tomohon met ruim 700 leerlingen ontvangt vanaf 2005 inhoudelijke en fysieke steun. In de 1e hulpfase zijn een groot deel van de werkplaatsen gerenoveerd, werkplaatsinventarissen aangeschaft voor de afdelingen autotechniek, bouwkunde, elektrotechniek, elektronica en technische informatica. Verder werd een nieuw gebouw geplaatst met lokalen voor computerkunde en technische informatica en volledig ingericht. Evenals de school in Klaten (zie onder “9”) worden trainingen verzorgd voor technische vakleerkrachten en het gehele personeel (zie verder onder “lopende projecten”).

11.Inrichting practicumlokaal natuur- en scheikunde middelbare school, Mamasa, West Sulawesi.

In het zeer afgelegen en arme berggebied Mamasa werd in 2006 in een middelbare school met 400 leerlingen een practicumlokaal voor natuur- en scheikunde ingericht.

12.Hulp en advisering handicraft bedrijfjes.

Vanaf 2002 t/m 2006 zijn tientallen familiebedrijfjes ondersteund op Bali en West en Zuid Sulawesi. Het betrof overwegend handicraft bedrijfjes. Een deel van hun productie werd naar Nederland verscheept en via Stichting Bondgenoot Partner verkocht aan de wereldwinkels in Nederland. Door de uitbreiding van de vele andere projecten moest helaas door tijdgebrek de import van deze producten worden beëindigd in 2006.

13.Computerlokaal middelbare school Midden Sulawesi.

In het afgelegen district Posso is in 2006 op een middelbare school een computerlokaal compleet ingericht en van eigen stroomvoorziening voorzien, nadat een tiental leraren een intensieve computertraining hadden gevolgd op het computercentrum van de middelbare technische school te Rantepao. Het is de eerste aanzet om in dit afgelegen gebied de jongeren kennis te laten nemen met computeronderwijs. In buitenschoolse uren wordt dit computerlokaal benut voor leerlingen van andere onderwijsinstituten in het gebied.

14.Diversen.

Vanaf 1999 tot heden zijn en worden o.a. ook de volgende activiteiten uitgevoerd:

– opzet bromfietswerkplaats werkloze jongeren

– bemiddeling aanstelling werkloze jongeren bij zakenrelaties in Makassar

– individuele hulp aan arme jongeren en gezinnen

– hulp aan vluchtelingen uit onrustige gebieden

– advisering stichtingen in Nederland welke in Indonesië hulp verlenen en het bezoeken van deze projecten

– gehandicapte kinderen in afgelegen berggebieden in contact brengen met de mediator van het Liliana fonds

– les- en leesboeken voor basisscholen in Zuid Sulawesi

 

Lopende projecten

1.Internaat te Bitung, Noord Sulawesi. (zie ook “4” onder voltooide projecten)

Dit internaat zal nog tot 2010 afbouwende steun ontvangen voor benodigde renovaties en een bijdrage in de jaarlijkse exploitatielasten.

  1. 2e hulpfase middelbare technische school Tomohon, Noord Sulawesi. (zie ook “10” onder voltooide projecten)

In deze hulpfase wordt een groot verdiepingsgebouw gebouwd voor de nieuwe werkplaatsen van de afdelingen elektronica en elektrotechniek. Hierin wordt de nieuwe inventaris geplaatst welke werd aangeschaft vanuit de 1e hulpfase. Daarnaast wordt een apart bibliotheekgebouw geplaatst en een moderne bibliotheek ingericht welke ook bestemd gaat worden voor de leerlingen van de vele scholen in de directe omgeving van de school. Tevens worden de diverse trainingen voor het personeel voortgezet.

  1. 3e hulpfase middelbare technische school Klaten, Midden Java. (zie ook “9” onder voltooide projecten)

In deze 3e en laatste hulpfase worden nieuw gebouwd en ingericht: de (brom)fietsstalling, bibliotheek, lerarenkamer, practicum technische informatica. Verder worden drie theorielokalen ingericht voor moderne lesmedia (overheadprojectoren, geluidsapparatuur voor talenpracticum, beamers, dvd en computers), zodat de door de leraren aangeleerde moderne onderwijstechnieken ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast. Ook de trainingen voor de individuele vakleerkrachten en het gehele personeel worden in 2007 voortgezet.

  1. 1e hulpfase middelbare technische school te Pedan, Midden Java.

In 2007 is op deze school met 700 leerlingen gestart met de renovatie, modernisering en aanpassing van de werkplaatsen voor lassen, autotechniek en machinale metaalbewerking. Na gereedkomen van de renovatie zullen de autotechniekwerkplaatsen volledig en modern worden ingericht. Vanwege de hoge investeringskosten voor de machinale metaalbewerking kan hiervoor in eerste instantie slechts in een gedeelte van de inventaris worden voorzien. De bedoeling is in een volgende hulpfase de inventaris van deze werkplaatsen verder aan te vullen. Ook voor deze school zijn de trainingen van individuele vakleerkrachten en voor het gehele personeel gestart.

5.Hulp slachtoffers aardbeving M-Java.

In mei 2006 werd Midden Java getroffen door een zware aardbeving waarbij bijna 5000 doden vielen en honderdduizenden arme desa bewoners dakloos werden. Vanwege de betrokkenheid op dit gebied via de hulp aan onderwijsinstellingen werd in september 2006 een extra actie gevoerd onder vrienden, kerken, congregaties, stichtingen, wereldwinkels, enz. Ook werd de volledige jaaropbrengst 2006 van de verkoop aan de wereldwinkels ter beschikking gesteld aan deze hulp. Met de totale opbrengst van deze actie van bijna 180.000 euro kunnen 600 stenen woningen worden gebouwd van 3,5 x 6m. De bewoners krijgen de bouwmaterialen gratis ter beschikking en bouwen onder begeleiding van een aantal deskundigen zelf de woning.

6.Weeshuis Tagari, Rantepao (Zuid Sulawesi). (zie ook “3” onder voltooide projecten)

Stichting Bondgenoot Partner heeft zich garant gesteld het weeshuis te blijven ondersteunen in de tekorten van de exploitatielasten om de 80 kinderen te kunnen voeden, kleden en onderwijs te laten volgen.

7.Verlening adviezen aan stichtingen in Nederland en Indonesië.

Regelmatig worden belangeloos adviezen verleend aan stichtingen in Nederland, die in Indonesië projecten ondersteunen. Op verzoek worden deze projecten in Indonesië bezocht om de hulp zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

8.Bibliotheek Midden Sulawesi. (zie ook onder “13” voltooide projecten)

Dit jaar zal worden begonnen met de inrichting van een moderne bibliotheek op een middelbare school in het district Posso. De bedoeling is dat deze bibliotheek in de toekomst voor duizenden jongeren wordt opengesteld.

9.Nieuwbouw en inrichting bibliotheek en computerlokalen middelbare school te Makale, Torajaland, Zuid Sulawesi.

Deze middelbare school vervult een voorbeeldfunctie in het district Toraja met 450.000 inwoners. Er wordt gestreefd naar onderwijsvernieuwing door moderne onderwijsmethoden. Naast de uitbreiding van gebouwen worden computerlokalen ingericht en een moderne bibliotheek opgezet. Het stadje Makale is een centrum met tientallen scholen. In de toekomst kunnen duizenden jongeren gebruik maken van de bibliotheek.

10.Computerlokaal middelbare school Mamasa, West Sulawesi.

Dit jaar wordt op deze school een lokaal met moderne computers ingericht en zullen een aantal leraren een extra computertraining volgen op het computercentrum te Rantepao.

11.Voortzetting studiebeurzen Mamasa-jongeren. (zie ook “7” onder voltooide projecten)

Dit jaar zullen de meeste van de jongeren afstuderen. Twee jongeren gaan hun studie informatica nog 2 jaar voortzetten.

12.Practicumlokalen middelbare meisjes beroepsschool te Pematangsiantar, Noord Sumatra.

Ten behoeve van deze school worden voor de nieuwe afdeling schoonheidsspecialiste twee nieuwe practicumruimten gebouwd. De school is bestemd voor zeer arme meisjes uit de omgeving. Na deze opleiding kunnen de meisjes dan beter in hun eigen levensonderhoud voorzien.

13.Technische informatica middelbare technische school Pematangsiantar Noord Sumatra.

Deze technische school met ruim 700 leerlingen kon in augustus starten met de nieuwe afdeling Technische Informatica, nadat dit voorjaar een grote practicumruimte werd aangepast en ingericht met de benodigde computer- en randapparatuur.

14.Aanvulling inventaris middelbare technische school te Rantepao, Zuid Sulawesi. (zie ook “1” onder voltooide projecten)

De bedoeling is deze voorbeeldschool dit jaar extra te ondersteunen met computerapparatuur en werkplaatsinventaris voor diverse vakrichtingen.