Privacyverklaring

Wijchense Wereldwinkel

De Wijchense Wereldwinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Wijchense Wereldwinkel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de Wijchense Wereldwinkel:

 • Alleen gebruik maakt van persoonsgegevens die vrijwillig zijn gegeven door personen die contact met ons opnemen over vrijwilligerswerk bij de Wijchense Wereldwinkel;
 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het type persoonsgegevens en de doelen zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Alleen gebruik maakt van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert.

De Wijchense Wereldwinkel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegeve

Wij verwerken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die via deze website, via de mail, telefonisch of via persoonlijk contact door personen die zich willen aanmelden als vrijwilliger.

Verwerking persoonsgegevens van het aanmeldformulier vrijwilliger van de Wijchense Wereldwinkel

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Voor- en achternaam vrijwilliger;
 • Adresgegevens vrijwilliger;
 • Telefoonnummer vrijwilliger;
 • E-mailadres vrijwilliger;
 • Geboortedatum vrijwilliger;

Deze persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. de volgende doelstelling(en)

 • Contact leggen (telefonisch, schriftelijk of per mail);
 • Verslaglegging en dossiervorming

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Verstrekking gegevens aan derden

De Wijchense Wereldwinkel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de persoon in kwestie (schriftelijk of via de mail). Uw persoonsgegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld aan derden voor commercieel gebruik.

Bewaartermijn

De Wijchense Wereldwinkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Wijchense Wereldwinkel.

Tot slot

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens en andere gegevens die de Wijchense Wereldwinkel verzamelt, verwerkt en opslaat van klanten en andere opdrachtgevers. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in dit document wanneer daar aanleiding toe is.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met de Wijchense Wereldwinkel op te nemen. Verder heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op.

Contactgegevens

De Wijchense Wereldwinkel
Touwslagersbaan 8
6602 AK Wijchen
024 6454069
info@wijchensewereldwinkel.nl

Wijchense Wereldwinkel

De Wijchense Wereldwinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Wijchense Wereldwinkel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de Wijchense Wereldwinkel:

 • Alleen gebruik maakt van persoonsgegevens die vrijwillig zijn gegeven door personen die contact met ons opnemen over vrijwilligerswerk bij de Wijchense Wereldwinkel;
 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het type persoonsgegevens en de doelen zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Alleen gebruik maakt van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert.

De Wijchense Wereldwinkel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegeve

Wij verwerken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die via deze website, via de mail, telefonisch of via persoonlijk contact door personen die zich willen aanmelden als vrijwilliger.

Verwerking persoonsgegevens van het aanmeldformulier vrijwilliger van de Wijchense Wereldwinkel

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Voor- en achternaam vrijwilliger;
 • Adresgegevens vrijwilliger;
 • Telefoonnummer vrijwilliger;
 • E-mailadres vrijwilliger;
 • Geboortedatum vrijwilliger;

Deze persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. de volgende doelstelling(en)

 • Contact leggen (telefonisch, schriftelijk of per mail);
 • Verslaglegging en dossiervorming

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Verstrekking gegevens aan derden

De Wijchense Wereldwinkel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de persoon in kwestie (schriftelijk of via de mail). Uw persoonsgegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld aan derden voor commercieel gebruik.

Bewaartermijn

De Wijchense Wereldwinkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Wijchense Wereldwinkel.

Tot slot

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens en andere gegevens die de Wijchense Wereldwinkel verzamelt, verwerkt en opslaat van klanten en andere opdrachtgevers. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in dit document wanneer daar aanleiding toe is.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met de Wijchense Wereldwinkel op te nemen. Verder heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op.

Contactgegevens

De Wijchense Wereldwinkel
Touwslagersbaan 8
6602 AK Wijchen
024 6454069
info@wijchensewereldwinkel.nl